Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 2-3 – Jednoduché počty

deset
padesátdva
jedna
osmnáct
osmé
čtyři
šest
šedesátjedna
dvacettři
dvacetjedna
dvatisícedevět
dvěstěosmdesátjedna
dvacettři
třináct
čtyřicetčtyři
sedmdesátčtyři
patnáct
šesttisícstočtrnáct
dvacetdva
stodva
desettisícdevadesátsedm
třicetpěttisícpětsetosmdesátdevět
dvamilionyčtrnácttisícsedmsettřicetpět